People

Research Scientist

Haifeng Yu (PI)
Yirong Jin
Fei Yan

Associate Research Scientist

Guangming Xue
Weiyang Liu
Jingning Zhang
Jiaxiu Han

Assistant Research Scientist

Xuegang Li
Ruixia Wang
Kehuan Linghu
Xiaoxia Cai

Huikai Xu
Wengang Zhang

Postdoc

Shoukuan Zhao

Engineer

Zhenyu Mi
Yingshan Zhang
Chuhong Yang
Junhua Wang

Xuehui Liang
吾尔开西·努尔波拉提
Yulong Feng
Mo Chen

Jun Du
Weijie Sun
Chenlu Wang
Xiaolong Guo

Tang Su
Yuqun Xu
Yaqing Feng
Shuang Yang

Yu Song
Yanjun Ma
Zhen Yang
Huili Zhang

Research Assistant

Huihui Jin

Graduate Student

Pei Liu
Yang Gao

Siyu Xu
Juan Song
Yaoyao Jiang
Jiajia Tian

Maintenance Engineer

Hong Chen
Bin Liu